Privacy beleid
1. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WSV Gooierhaven verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

2. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt:
Voor- en achternaam
Voor- en achternaam van partner (indien bekend)
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Betaalgegevens
Lid- of Relatienummer
Bootnaam en soort boot
Data van aanvang en beëindiging lidmaatschap
Functies binnen de vereniging

3. De vereniging verwerkt deze gegevens voor de financiële administratie, voor de deelname aan verenigingsactiviteiten en voor het contact per post, e-mail en telefoon.

4. De vereniging geeft twee maal per jaar het clubblad “de Scheepsbel” uit. Adresgegevens worden vertrekt aan de drukkerij ten behoeve van de verzending.

5. De vereniging verzendt tussentijds per email een “Nieuwsflits” met actuele informatie over de vereniging. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door het sturen van een verzoek naar de secretaris.

6. De vereniging bewaart de onder 2) genoemde gegevens gedurende het lidmaatschap en nog maximaal één jaar daarna. Factuurgegevens blijven bewaard in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

7. De vereniging verstrekt persoonsgegevens aan het Watersportverbond waaraan onze vereniging verbonden is.

8. Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden indien de vereniging dient te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. De vereniging hanteert de volgende media: het ledenblad de Scheepsbel, de verenigings- website en de verenigings-Facebook pagina. Hierin kunnen foto's worden opgenomen die tijdens verenigingsactiviteiten zijn gemaakt. Door deelname aan verenigingsactiviteiten geeft u impliciet toestemming tot het gebruik van deze foto's. In het geval van minderjarigen zal toestemming van de ouders worden gevraagd. De vereniging heeft een terughoudend beleid ten aanzien van herkenbaarheid van personen op foto's, maar zal hier niet in alle gevallen aan kunnen voldoen, bijvoorbeeld bij het uitreiken van prijzen of oorkondes. Mocht u tijdens de opname of na publicatie bezwaar maken, dan zal daar naar vermogen rekening mee worden gehouden.

10. De vereniging maakt geen gebruik van functionele cookies om de website te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies kunnen altijd worden verwijderd via uw browser.

11. De vereniging kan geluidsopnames maken tijdens ledenvergaderingen ten behoeve van het maken van de notulen. Deze opnames worden dan niet langer bewaard dan tot de eerstvolgende ledenvergadering waarin deze notulen worden goedgekeurd.

12. U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of te verwijderen. De vereniging zal deze wijziging doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

13. De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

14. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

15. De vereniging kan haar privacy beleid aanpassen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

16. Indien u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris. De vereniging zal binnen een maand na ontvangt van uw verzoek reageren. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan de secretaris van de vereniging.

 

Goedgekeurd door het bestuur op 3 febr. 2021