Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van WSV Gooierhaven, gevestigd Ambachtsweg 65 1271 AL Huizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516316, hierna te noemen: `de vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan het secretariaat. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Ledenadministratie Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Adres+Postcode
Telefoonnummers
E-mail adres
Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen nog in de financiële administratie Ledenadministratie
Penningmeester
Het uitvoeren van het lidmaatschap Voornaam
Achternaam
Adres+Postcode
Achternaam
Telefoonnummers
E-mail adres
Betaalgegevens
Lidnummer
Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van het lidmaatschap Het bestuur
Versturen van: digitale berichten
contributiefacturen
Voornaam
Achternaam
Adres+Postcode
E-mail adres
Uitvoering van het lidmaatschap Indien u lid wordt/bent gedurende de looptijd van het lidmaatschap n.v.t.
Versturen van ons clubblad Scheepsbel Voorletters
Achternaam
Adres+Postcode
Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van het lidmaatschap Drukkerij
Ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap bv voor een reünie of bijzondere gebeurtenis Voorletters
Achternaam
Adres+Postcode
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken n.v.t.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We versturen geen cookies. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u er meer over weten?
Ga dan naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan de secretaris van de vereniging.